Ana Sayfa Dergiden Kitap İncelemesi: Sibel Turan-Latif Pınar- Security in Contemporary World: Theories and Issues

Kitap İncelemesi: Sibel Turan-Latif Pınar- Security in Contemporary World: Theories and Issues

Sibel Turan-Latif Pınar, (der.), Security in Contemporary World: Theories and Issues, Siyasal Publishing, Ankara 2019, 241 p.

Prof. Dr. Sibel Turan ile Dr. Öğr. Üyesi Latif Pınar’ın editörlüğünde hazırlanan “Security in Contemporary World: Theories and Issues” başlıklı eser, uluslararası güvenlik kuramları hususunda önemli bir eser olarak dikkat çekmektedir. Siyasal Kitabevi tarafından 2019 yılında yayınlanan kitap, güvenlik çalışmaları hususunda farklı teorik perspektiflerin incelendiği on üç makaleden oluşmaktadır.

Eserin ilk bölümünü, İlker Aral Güngör tarafından kaleme alınan “Security Studies: An Introduction” başlıklı makale oluşturmaktadır. Bu makalede Güngör, Uluslararası İlişkiler disiplininin ortaya çıkmasına müteakip disiplin içerisinde güvenlik kavramına ilişkin yaşanan tartışmaları, farklı kuramlar çerçevesinde yorumlayan giriş nitelikli bir anlatım yapmıştır.

Kitapta yer alan ikinci makale ise Müge Ayman’ın yazdığı “Realism and Its Reflection on Security Studies” başlıklı çalışmadır. Bu makalede Ayman, Uluslararası İlişkiler disiplininin temel kuramlarından biri olan realizmin tarihi gelişiminden bahsetmekte ve bu noktadan hareketle realizmin doğası, uluslararası sistemin temel aktörü olan devletler ve devler zeminin anarşik yapısı gibi konulara değinerek realizm ile güvenlik arasındaki yaklaşımı ortaya koymaktadır. Ayman’a göre, uluslararası sistemde 1930’lu yılların sistemik yapısı, büyük ölçüde günümüzde de varlığını korumaktadır.

Kitabın üçüncü bölümü ise Emirhan Kaya tarafından kaleme alınan “Liberalism and International Security” isimli çalışmadır. Bu çalışmada Kaya, İkinci Dünya Savaşı sonrasında disiplinde yaşanan değişimler bağlamında güce odaklanan analizlerin yetersiz kalması ve ekonomik konuların artan önemine dikkat çekmektedir. Liberalizmin güvenlik yaklaşımının ele alındığı çalışmada Kaya, liberal devletlerin yükselişinin liberalizmin yükselişine neden olduğunu vurgulamıştır.

Dördüncü makale ise Demet Şenbaş’ın yazdığı “Constructivist Approach to Security” başlıklı çalışmadır. Bu makalede Şenbaş, günümüzde Uluslararası İlişkiler disiplinin önemli teorilerinden biri olan konstrüktivizmin güvenlik yaklaşımını incelemektedir. Şenbaş’a göre konstrüktivizm, disiplini geliştirmek ve sağlıklı bir zemin teşkil edebilmek için mühim bir teoridir. Ayrıca çalışmada Şenbaş’ın politik kültür, strateji kültürü ve güvenlik kültürü gibi kavramlara dikkat çektiği de görülmektedir.

Abdullah Torun’un yazdığı beşinci makale, “Critical Theory and Critical Security in International Relations: The Aberystwyth School” başlığını taşımaktadır. Aberystwyth Okulu çerçevesinde eleştirel teoriyi ve eleştirel güvenlik anlayışını ele alan Torun, pozitivizm ile post-pozitivizm arasındaki tartışmaların güvenlik çalışmalarına olan yansımalarına da ışık tutmaktadır.

Kitabın altıncı bölümünü Ruhi Pehlivancık’ın yazdığı “Neoclassical Realist Assessment of Energy Security on 2014 Ukraine Crisis” başlıklı çalışma oluşturmaktadır. Bu makalede Pehlivancık, 2014 yılında başlayan; fakat kökleri geçmişe uzanan Ukrayna Krizi’ni neoklasik realizmin enerji güvenliği yaklaşımı bağlamında incelemektedir. Yazara göre, hem bölgesel hem de küresel bir sorun olan Ukrayna Krizi, temelde enerji güvenliğine ilişkin bir meseledir. Bu bağlamda yazar, söz konusu krizi, klasik realizmin yetersizlikleri bağlamında neoklasik realizm çerçevesinde yorumlamıştır.

Yedinci bölümde ise Armağan Örki’nin yazdığı “Economic Politics Based on Independence: Ataturk’s Period” başlıklı makale yer almaktadır. Bu çalışmada Örki, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’nin uyguladığı ekonomi politikalarını kuramsal bir perspektifle okuyucuya aktarmıştır. Ayrıca Örki, makalesinde ekonomik bağımsızlık ile siyasal bağımsızlık arasındaki ilişkiyi de değerlendirmiştir.

Sinem Yüksel Çendek’in kaleme aldığı sekinci bölümde ise “Jacinda Ardern and New Zealand Mosque Attacks from the Perspective of Feminist Approaches to Security” başlıklı makale vardır. Makalede Yüksel Çendek, Yeni Zelanda’da Camilere düzenlenen saldırıları, ülkenin kadın lideri Jacinda Ardern’in tutumu üzerinden feminist teori bağlamında incelemektedir.

Kitabın dokuzuncu bölümü ise Fatih Özgüven’in kaleme aldığı “An Analysis of the Irish Republican Army’s Impact on Brexit” başlıklı makaleden oluşmaktadır. Uluslararası politikanın güncel meselelerinden biri olan Brexit sürecini Kuzey İrlanda’daki ayrılıkçı hareketin ve bu bağlamda ayrılıkçı terör örgütü olan IRA’nın faaliyetleri üzerinden ele alan Özgüven, teoriyle pratiği birleştiren mühim bir çalışma ortaya koymuştur.

Onuncu bölümde ise Gülden İrem Kazel’in yazdığı “As An Example of Ethnic Terrorism: Kosovo Liberation Army” isimli makale yer almaktadır. Ayrılıkçılık ve terör arasındaki ilişkiyi Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) örneği üzerinden inceleyen Kazel, Balkan coğrafyasının yakın geçmişinden yaşanan çatışmalara ışık tutmaktadır.

Kitapta yer alan on birinci makale ise Tolga Erdem’in kaleme aldığı “Cyber International Politics in Digital Age: Cyber Terrorism Etc Cyber Diplomacy” başlıklı makaledir. Makalede uluslararası ilişkilerin değişen doğası kapsamında artan dijitalleşmeyle birlikte öne çıkan yeni konulardan biri olan uluslararası politikanın siber boyutu, siber terörizm ve siber diplomasi kavramları incelenmektedir. Erdem’in çalışması, dijitalleşme sürecinin artan önemi nedeniyle ilerleyen dönemlerde Uluslararası İlişkiler disiplininin popüler konularından olması beklenen meselelere değinmektedir. Bu da çalışmanın ehemmiyetini arttıran mühim bir husustur.

Kitabın on ikinci makalesini ise Nurgül Sarsılmaz yazmıştır. A View on the Macedonian Name Dispute in the Context of Greece‐Macedonia Border Security” başlıklı makale, uluslararası politikanın güncel sorunlarından biri olan Yunanistan-Makedonya sınır güvenliğine ve isim tartışmalarına değinmektedir.  İsim sorununun “Kuzey Makedonya” formülüyle çözüldüğü düşüncesini de yorumlayan Sarsılmaz, bu durumu Üsküp yönetiminin AB ve NATO’yla ilişkileri bağlamında da analiz etmektedir. Bu güncel meselenin tarihi geçmişi huşunda bilgiler ve geleceğine dair yorumlar sunan çalışma, eserin önemli bölümlerinden biri olarak dikkat çekmektedir.

Kitapta yer alan son bölüm ise Latif Pınar’ın kaleme aldığı Global Climate Change and Environmental Security” başlıklı çalışmadır. Makalesinde Pınar, çevre güvenliğinin önemini vurgulamakta ve küresel iklim değişikliğinin mühim bir güvenlik sorunu olduğuna dikkat çekmektedir.

Neticede Sibel Turan ile Latif Pınar tarafından derlenen bu kitap, uluslararası güvenlik konusunda önemli teorik yaklaşımlar ortaya koymakta ve pratik düzeyde güncel meselelere değinmektedir. Dahası kitapta, disiplin içerisindeki güvenlik çalışmalarının geleceğine ışık tutan önemli makaleler de vardır. Bu nedenle de Sibel Turan ile Latif Pınar tarafından derlenen mevzubahis eserin literatüre mühim bir katkı yaptığını söylemek mümkündür.

Must Read

Sürdürülebilir Türkiye!

Türkiye Cumhuriyeti, Paris Anlaşması’nı TBMM’de kabul etmesinden sonra ve son yıllarda sık sık karşılaştığımız sürdürülebilirliği artık hayatımızın her noktasında göreceğiz. Paris Anlaşması’nı,...

5. Yılında 15 Temmuz 2016 Darbe Girişiminin Dış Politika Yansımaları

Bundan yaklaşık 5 yıl önce darbe girişimine şahit olmuştuk. Karşılaşılan durumlar ve süreç içerisinde ortaya çıkan tüm değişkenlere bakıldığında aslında hâlâ net...

RÖPORTAJ: ÇİMEN GÜNAY ERKOL’LA YARALI ERKEKLİKLER VE ERKEKLİK ÇALIŞMALARI ÜZERİNE

Çok basit bir soruyla giriş yapacağım ama alanı henüz tam tanımayan öğrenciler için oldukça yararlı bir soru bu. Türkiye özelinde konuşmak gerekirse...

POLİTİKLEŞEN BEDENLER: KEMALİZM BAĞLAMINDA LGBTİ+LAR

Büşra İşguzar & Burak Gümüş Günümüzde LGBTİ+’ların sağ politik zeminde günahkâr olarak damgalandığı ve kriminalize edilerek ötekileştirildiği bu dönemde...

KAPİTALİZM KRİZİNİN ORTASINDA KENDİ KRİZİNİ YAŞAYAN KEMALİZM

YİRMİ BİRİNCİ YÜZYILDA KEMALİZM ÜZERİNE BAZI DÜŞÜNCELER-11 KAPİTALİZM KRİZİNİN ORTASINDA KENDİ KRİZİNİ YAŞAYAN KEMALİZM “Sermaye belki...