Ahmet Yavuz Gürler

POPÜLİZM VE DIŞ POLİTİKA

Duden isimli Almanca sözlükte popülizme ilişkin –oportünizmce belirlenen, halka yakın, politik durumu dramatize ederek kitlelerin lüfunu(seçimlerle bağlantılı olarak ) kazanmayı hedefleyen genellikle demagojik politika-...

BAŞKANLIK SİSTEMİ DEMOKRASİNİN GEREĞİ MİDİR?

Giriş Türkiye’de son yıllardaki tartışmaların büyük çoğunluğunun yönetim şekli ve sistemiyle alakalı şeyler olduğu aşikardır. Çok çeşitli görüşlerin birbirleriyle çatıştığı ve genellikle konunun taraflarının birbirlerini...

ULUSÇULUK VE KÜRESELLEŞME TARTIŞMALARI

Giriş Ulusçuluk ve Küreselleşme tartışmalarından evvel iki kavramın tarihsel geçmişine bakılması gerekmektedir. Bu konuyu ele almamızın sebebi ulusçuluk kavramının da küreselleşme kavramının da oluşmaya başladığı...

KÜRESEL DÜNYAYA KARŞI DURAN KALELERDEN BİRİSİ: VENEZUELA

Giriş Venezuela’da Hugo Chavez’in Şubat 1999’da iktidara gelişiyle birlikte ülkenin iç ve dış politikasında radikal değişiklikler olmuş, ülkede yaşanan “Bolivarcı Devrim” süreci farklı disiplinler açısından...